Over Katinka

In 1986 studeerde ik af aan de modeacademie Charles Montaigne in Amsterdam met dessins voor textiele stoffen. De opleiding was de basis voor mijn latere werk als kunstenaar. Mijn gevoel voor harmonie en kleur werd er gestimuleerd. En mijn zoektocht naar sierlijke patronen, gebalanceerde vormen en rijke kleuren vond er een bodem. Ik leerde er ambachtelijk tekenen en ontwerpen, vaardigheden die nog altijd centraal staan in mijn werk.

Scheidingstekstblanco
Het mooiste werk ontstaat, vind ik, als je het met de hand maakt. Ik teken en schilder dus alles zelf, aanvankelijk zonder computer. Ambachtelijkheid geeft eigenheid en uniciteit. Het zijn altijd net de kleine imperfecties die iets persoonlijkheid en karakter geven. Net als in de natuur zelf. pas in het laatste stadium komt de computer er aan te pas, voor herhalingen en de samenstelling van grotere vlakken.

In de loop der jaren onderzocht ik een veelheid aan technieken; aquarelleren, gouache en inkt. Ik maakte collages en schilderde gorgelwezens, waarbij ik me liet inspireren door de rijmen van de dichter Kees Buddingh’ uit Dordrecht, de stad waar ik al geruime tijd woon. Papier was en is mijn basis. Continu blijf ik de mogelijkheden daarvan verkennen.

Geïnspireerd door dessins van voorbije eeuwen – op vazen, borden en behang – maak ik tegenwoordig met kroontjespen en inkt nieuwe patronen; eigentijds, harmonieus en uitgebalanceerd. Dit gaat spelenderwijs en vanuit mijn gevoel. Ik zie het als een spel van beheerste beweging, dat kan eindigen in een feest van kleur en harmonie.

Een paar jaar geleden ontstond er een nieuwe dimensie. Door mijn patronen uit te knippen, te vouwen en opnieuw te ordenen ontstonden andere mogelijkheden. De vormen verheffen zich van de ondergrond, komen naar voren of vallen naar beneden, waardoor unieke driedimensionale werelden ontstaan. Werelden waar mijn verbeelding werkelijkheid wordt. En die werkelijkheid geeft weer verbeelding aan anderen.

Ik zoek naar combinaties van kleuren en vormen. Los en vrij, zonder kaders. Op behang, in kleine kamers en op papieren wandborden. Zonder rauwheid of grofheid en niet mechanisch of onpersoonlijk, maar verfijnd. Dromerig zo je wilt. Mijn werk bestaat vaak uit eigentijdse interpretaties van bijvoorbeeld oude Hollandse stijlkamers of Delfts blauw aardewerk. Die voorbeelden laten me op andere manier naar de werkelijkheid kijken en openen nieuwe werelden in mezelf.

In onze boosaardige samenleving, waarin lelijkheid en gevaar op de loer liggen, probeer ik een eigen, ongeschonden wereld te creëren. In haar Dordtse atelier breng ik – voornamelijk met papier – een harmonieuze schoonheid tot leven, uitgedrukt in esthetische vormenpatronen en een feest van kleuren. Beweging, ritme en lijnen maken op papier een rondedans. Mijn kunst stemt blij, hoop ik. Energiek, levenslustig, optimistisch, zoals ik meestal zelf ook ben.

About Katinka

In 1986 I graduated from the Charles Montaigne Fashion Academy in Amsterdam majoring in textile printing design. This school laid the foundation for my work as an artist. My sense of harmony and colour was stimulated there. My search for graceful patterns, balanced shapes, and rich colours stems from this time. It’s where I learned the crafts of drawing and designing, skills that are still paramount for my work today.

I think the most beautiful work is made by hand. I start my designs by non digital drawing and painting. Craftmanship creates uniqueness and leaves room for the personal touch. It’s the tiny imperfections that make for personality and character in a design. Just like in nature itself. I turn to my computer only at the very end of the designing process for the repeating of patterns and the assembling of larger planes.

Over the years I studied various drawing and painting techniques using watercolor, gouache and ink. I made collages and painted my ‘Gorgelwezens’ inspired by the famous rhymes of Kees Buddingh’, a poet who lived in Dordrecht, the city where I’ve been living for quite some time now. Paper was and is at the core of my art. I will always keep exploring the many possibilities of paper.

Inspired by patterns of past centuries –on vases, plates and wallpaper- I nowadays design new patterns with crown pen and ink; contemporary, harmonious and well balanced. I work intuitively and playful, finding controlled movements that lead up to a feast of colour and calmness.

An extra dimension emerged a few years ago. By cutting out, folding and rearranging my patterns new possibilities arose. The shapes rise from the ground, come forward or fall down, creating unique three-dimensional worlds. Worlds where my imagination becomes reality. A reality that gives imagination to others.

I look for combinations of colours and shapes. Loose and free, unrestricted. On wallpaper in small rooms and on decorative wall plates made of paper. Neither crude and coarse nor mechanical and impersonal but delicate. Dreamy, if you like. My work often consists of contemporary interpretations of, for example old Dutch period rooms or Delft Blue pottery. Those examples allow me to look at reality in a different way and they open up new worlds within myself.

I try to create a personal, unblemished world in our malicious society where ugliness and danger lurk around. In my studio in Dordrecht I bring –chiefly with paper- a balanced beauty to life, expressed in aesthetic patterns and a burst of colour. Movement, rhythm and lines perform a round dance on paper. My art makes happy, I hope. Energetic, full of life and optimism, just like me, most of the time.